اخبار
برگزاری کنکور هنر در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز کنکور سراسری رشته هنر در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز عصر 5 شنبه 15/4/96  برگزار گردید. عداد کل  شرکت کنندگان 39 نفر که 22  نفر خواهران و   17 نفر برادران شرکت کرده بودند
 
امتیاز دهی