1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
بازدید ازخانه سالمندان

بازدید ریاست محترم ،پرسنل اداری وعلمی وبسیج دانشجویی وهلال احمر مرکز نطنزبه مناسبت روز سالمند ازخانه سالمندان شهرستان نطنزودلجویی وعیادت ازاین ولی نعمتان 
 9مهرماه مصادف باروز سالمند نامگذاری گردیده

فايلها
متن ديدارخانه سالمندان.docx 13.762 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر