آدرس سامانهای آموزشی دانشجویان قابل توجه دانشجویان گرامی ،لطفا به آدرس ومطالب زیر جهت سهولت یادگیری وآموزش مراجعه فرمایید.

1-سامانه یادگیریlms.pnu.ac,ir(lms

2-دفترآموزش های آزاد وچند رسانه ای-elc.pnu.ac.ir.-ELc

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر