1
1397/07/11 جمع آوری اطلاعات رباتیک

قابل توجه دانشجویان گرامی که درزمینه رباتیک فعالیت دارند
خواهشمنداست فایل پیوست رامطالعه وتکمیل وبه امور فرهنگی تحویل نمایند تاجهت بارگذاری درحوزه رباتیک استان بارگزاری نماییم.

باتشکرفراوان

امورفرهنگی وروابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز نطنز
فايلها
پيوست رباتيک.xlsx 10.842 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر