اخبار
ارشد
راه انداری رشته مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی در مقطع کارشناسی ارشد بحمدالله با پیگیری فراوان و مجدانه جناب آقای دکتر حمیدی رییس محترم مرکز ، کلیه همکاران و اعضای محترم هیات علمی مجوز راه اندازی رشته ی مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی  در مقطع کارشناسی ارشد اخذ شد.
 دانشگاه در تکمیل ظرفیت و  ترم بهمن در کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت دولتی دانشجو می پذیرد.
 
امتیاز دهی